حریم خصوصی

حق دادن اطلاعات به فردی بدون اینکه او اجازه داشته باشد این اطلاعات را به فرد دیگری در میان بگذارد. دکتر به حریم خصوصی شما احترام می گذارد.

Privacy

Right to give information to someone without this person passing on this information to someone else. A doctor has the duty of keeping confidentiality.