حریم خصوصی (وظیفه رازداری)

حق دادن اطلاعات به فردی بدون اینکه فرد دریافت کننده اطلاعات، اجازه داشته باشد این اطلاعات را به فرد دیگری منتقل کند. دکتر باید وظیفه رازداری و حریم خصوصی شما را رعایت کند.

Privacy

Right to give information to someone without this person passing on this information to someone else. A doctor has the duty of keeping confidentiality.