سکس بدون محافظت

تماس جنسی که در آن طرفین رابطه از کاندوم یا سایر روشهای جلوگیری از حاملگی استفاده نکنند. آمیزش جنسی بدون جلوگیری، ممکن است به بارداری ناخواسته منجر شود. علاوه برآن ممکن است سکس بدون کاندوم، باعث ابتلا به عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) بشود.

Unprotected sex

Sexual contact where the partners do not use a condom (or other method of contraception). Sexual intercourse without contraception can lead to an unwanted pregnancy. Sex without a condom can also lead to STIs.