سکس بدون محافظت

تماس جنسی که در آن طرفین رابطه از کاندوم یا سایر روش های جلوگیری استفاده نکنند. آمیزش جنسی بدون جلوگیری به بارداری ناخواسته منجر می شود. سکس بدون کاندوم همچنین به بیماری های قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی منجر می شود.

Unprotected sex

Sexual contact where the partners do not use a condom (or other method of contraception). Sexual intercourse without contraception can lead to an unwanted pregnancy. Sex without a condom can also lead to STIs.