اندام جنسی

اندامهایی که عمدتاً برای بچه دار شدن به کار گرفته میشود. اندامهای جنسی برای سکس و تجربه لذت جنسی نیز مهم است. مردان و زنان دارای اندامهای جنسی قابل مشاهده (بیرونی) و غیر قابل مشاهده (داخلی) میباشند. اندامهای جنسی قابل مشاهده به عنوان مثال آلت جنسی مرد و  لبهای مهبل (واژن) زن است. اندامهای غیرقابل مشاهده (داخلی) برای مثال پروستات در مرد و رحم در زن است.

Sexual organ

Organs that are primarily used for making babies. Sexual organs are also important in experiencing sexual pleasure. Men and women have visible and invisible (internal) sexual organs. Visible (external) sexual organs are for example a man's penis and a woman's labia, and invisible (internal) sexual organs are for example a man's prostate and a woman's uterus.