عضلات کف لگن

عضلات دور دهانه مجرای ادرار، مهبل (واژن) و مقعد. وقتی این عضلات جمع شود، ورودی مهبل (واژن) باریکتر و دخول به آن مشکلتر میشود.

Pelvic floor muscles

Muscles in the bottom of the belly. The pelvic floor muscles keep the bladder and bowel in the right place, and the uterus in women. They prevent urine and faeces from leaving the body unintentionally. The pelvic floor muscles are also important for sexual pleasure.