مثانه

اندامی که ادرار در آن جمع می شود.

Bladder

Organ in which urine collects.