دکتر

فردی که برای درمان بیماران آموزش دیده است. دکتر میتواند دارو تجویز کند. دکتر ممکن است مرد یا زن باشد. با دکتر میتوانید درباره روابط جنسی، جلوگیری از حامگلی و بارداری  صحبت کنید. دکتر اجازه ندارد مطالبی را که به او میگویید با دیگران در میان بگذارد. این مطالب، اطلاعات محرمانه (سری) است.

Doctor

Someone who is trained to cure sick people. Doctors can prescribe medicines. A doctor may be a man or a woman. You can talk with a doctor about sexuality, contraception and pregnancy. A doctor is not allowed to tell others what you told him or her. That is confidential (secret) information.