دکتر

فردی که برای درمان بیماران آموزش دیده است. دکترها می توانند دارو تجویز کنند. دکتر ممکن است مرد یا زن باشد. می توانید درباره روابط جنسی، جلوگیری و بارداری با یک دکتر صحبت کنید. دکتر اجازه ندارد اسرار شما را با دیگران در میان بگذارد. این اطلاعات محرمانه (سری) هستند.

Doctor

Someone who is trained to cure sick people. Doctors can prescribe medicines. A doctor may be a man or a woman. You can talk with a doctor about sexuality, contraception and pregnancy. A doctor is not allowed to tell others what you told him or her. That is confidential (secret) information.