خونریزی ماهانه / قاعدگی

خونریزی دیوار واژن زن یک بار در ماه انجام می گیرد. خونریزی ماهانه / قاعدگی چند روز طول می کشد.  بدن هر زن یک بار در ماه آماده برای بارداری می شود، ولی اگر حامله نشد، بدن خون اضافی موجود دررحم را دفع می کند

Menstrual period/menstruation

The outflow of blood through the woman's vagina once a month. The menstrual period / menstruation lasts a few days. Every month the woman’s body prepares for a pregnancy, but if she does not become pregnant, the body removes the excess blood from the uterus.