یائسگی

وقتی عادت ماهانه برای همیشه در زن قطع می شود این حالت معمولاً در سن 50 سالگی روی می دهد.

Menopause

When a woman stops having menstrual periods forever, usually around the age of 50.