دارو

وسیله ای برای درمان عفونت یا بیماری. مثلاً آنتی بیوتیک نوعی دارو است.

Medicine

Means of curing an infection or a disease. Antibiotics for example are medicines.