محافظت در برابر STI

محافظت در برابر STI به معنای اقداماتی است که برای جلوگیری از عفونت از راه تماس جنسی انجام می شود مثلاً استفاده از کاندوم.

Protection against STI

Protection against STI means action taken to stop a person getting an infection through sexual contact, for example by using a condom.