خود ارضایی

تحریک جنسی از طریق تحریک بدن خود (معمولاً اندامهای جنسی). خودارضایی ممکن است به ارگاسم ختم شود.

Masturbation

Getting aroused by stimulating your own body (usually the sexual organs). Masturbation can lead to an orgasm.