استمنا

تحریک شدن با تحریک بدن خود (معمولاً اندام های تناسلی). استمنا می تواند به ارگاسم ختم شود.

Masturbation

Getting aroused by stimulating your own body (usually the sexual organs). Masturbation can lead to an orgasm.