زگیل

قسمت کوچکی از پوست که متورم و برآمده شده است. زگیل ها معمولاً به خودی خود رفع می شوند. زگیل توسط ویروس ایجاد می شود.

Wart

Small, raised, hard bulge on the skin. A wart usually disappears by itself. It is caused by a virus.