زگیل های دستگاه تناسلی

زگیل های درون اندام های تناسلی یا مقعد یا روی این نواحی. زگیل های دستگاه تناسلی توسط ویروس ایجاد شده و برخی اوقات با خارش همراه هستند. زگیل های دستگاه تناسلی عفونت هایی هستند که از طریق آمیزش جنسی قابل انتقالند و بسیار هم مسری هستند. کاندوم همیشه از بدن در مقابل زگیل های دستگاه تناسلی محافظت نمی کند.

Genital warts

Warts on or around the sexual organs or the anus. Genital warts are caused by a virus and sometimes cause itching. Genital warts are a sexually transmitted infection (STI) and are very contagious. A condom does not always protect against genital warts.