زگیل تناسلی

زگیل هایی داخل یا روی اندامهای جنسی یا مقعد. عامل زگیل تناسلی، یک نوع ویروس و گاهی همراه با خارش است. زگیل تناسلی یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) و بسیار مسری است. کاندوم همیشه در برابر زگیل تناسلی محافظت نمیکند.

Genital warts

Warts on or around the sexual organs or the anus. Genital warts are caused by a virus and sometimes cause itching. Genital warts are a sexually transmitted infection (STI) and are very contagious. A condom does not always protect against genital warts.