مایع آمنیوتیک

مایع اطراف جنین در رحم. مایع آمنیوتیک از جنین محافظت میکند. دکتر میتواند در صورت لزوم مقدار اندکی از مایع آمنیوتیک را برای بررسی سلامت جنین بردارد.

Amniotic fluid

Fluid surrounding the foetus in the uterus. The amniotic fluid protects the foetus. If necessary, a doctor can take a small amount of amniotic fluid to see if the foetus is healthy.