زایمان

هنگام زایمان نوزاد از بدن مادر به دنیا می آید. درد زایمان نوزاد رابا فشاراز رحم بیرون و از میان واژن به دنیا / خارج می فرستد. در هنگام تولد ماما یا قابله به مادر کمک می کند.

Birth

During birth the baby comes out of the mother's body into the world. The contractions push the baby out of the uterus and through the vagina. The midwife helps the mother during birth.