شهوت (لیبیدو)

نیاز به سکس. شهوت در بین همه انسانها یکسان نیست.

Libido

Longing for sex. The libido is not the same for everyone.