هم جنسگرا / لزبین

زنی که به زن دیگری میل و کشش عاطفی و سکسی دارد. زنی که فکر می کند به این گروه تعلق دارد و خود را به عنوان همجنسگرا  به افراد دیگر معرفی می کند، همجنسگرا / لزبین است.

Lesbian

Woman who feels sexually and/or emotionally attracted to another woman.