درمان

رسیدگی و/یا مراقبت توسط فرد آموزش دیده حرفه ای. درمان  ممکن است با تجویز دارو یا بدون تجویز دارو انجام شود.

Treatment

Care and/or follow-up by a professionally trained person. Treatment can be given with or without giving medicines.