لبهای مهبل (واژن)

پوستی که از مهبل (واژن)، کلیتوریس و دهانه مجرای ادرار محافظت میکند. زنان دو جفت لب مهبل دارند. لبهای مهبل خارجی پوشیده از مو و ضخیم است و لبهای داخلی مهبل بدون مو و نازکتر است.

Labia

Skin that protects the vagina, clitoris and urinary meatus. Women have 2 pairs of labia. The outer labia are covered with hair and are thicker, the inner labia are not covered with hair and are thinner.