مراقبتهای بعد از زایمان

مراقبت از مادر و نوزادش پس از زایمان. ماما (قابله) از مادر و نوزادش در خانه یا بیمارستان مراقبت میکند.

Postnatal care

Care of a woman and her baby after delivery. A midwife takes care of the woman and her baby at home or in the hospital.