فنجان قاعدگی

فنجان قاعدگی تا اندازه ای شبیه یک جام است و از سیلیکون طبی یا لاتکس ساخته میشود. فنجان قاعدگی در داخل مهبل (واژن) قرار داده میشود. فنجان قاعدگی خون را به خود جذب نمیکند، بلکه خون در آن جمع میشود. فنجان قاعدگی را در بیاورید، خالی کنید، بشویید و دوباره از آن استفاده کنید.

Menstrual cup

The menstrual cup looks a bit like a chalice. It is made of medical silicone or latex. A menstrual cup is inserted into the vagina. It does not absorb the blood, but rather collects it. Remove the menstrual cup, empty it, rinse it and reinsert it.