شیر دادن

زن میتواند به نوزاد خود به جای شیشه شیر، از پستان خود شیر بدهد. شیر مادر توسط غده های شیر در پستان زن تولید میشود. نوزاد با مکیدن نوک پستان مادر، شیر میخورد. .

Breast-feeding

A woman can breast-feed her baby with milk from her own breast, rather than from a bottle. The milk is produced by glands in the woman's breasts. The baby sucks the milk through the woman's nipple.