خون

مایع قرمزی که عملکردهای مهمی را در بدن بر عهده دارد، مانند انتقال اکسیژن در کل بدن و انتقال آنتی بادی به قسمتهای عفونی بدن. امکان انتقال عفونت از طریق خون وجود دارد.

Blood

Red fluid that has important functions in the body, for example: carrying oxygen all round the body and transporting antibodies to infected body parts. Infections can be passed on through blood.