زوج

دو شخصی که با هم رابطه دارند. یک زوج ممکن است شامل یک زن و یک مرد، دو زن یا دو مرد باشد.

Couple

2 people who are in a relationship. A couple can be 1 man and 1 woman, 2 women or 2 men.