جلوگیری از حاملگی

وسایل و روش هایی برای مانع شدن از حاملگی. کاندوم و قرص ضد بارداری مثالهایی برای روشهای جلوگیری از حاملگی است.

Contraception

Means and methods of preventing pregnancy. Condoms and the contraceptive pill are examples of methods of contraception.