در آغوش گرفتن

بغل کردن شخصی. در آغوش گرفتن نشانه دوستی یا عشق است.

To cuddle

To hold and hug someone. A cuddle is a sign of friendship or love.