اچ آی وی (HIV)

ویروسی (ویروس نقص ایمنی انسانی) که روی سیستم ایمنی طبیعی تأثیر میگذارد. اگر فرد مبتلا به اچ آی وی  دارو مصرف نکند، عفونت بدتر میشود و ممکن است منجر به بیماری ایدز (AIDS) شود. اچ آی وی قابل درمان نیست، اما داروهای اچ آی وی میتوانند ویروس را کنترل کنند. اچ آی وی یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) است. کاندوم در برابر عفونت اچ آی وی محافظت میکند.

HIV

A virus (human immunodeficiency virus) that affects the natural immune system. When someone with HIV does not take medicines, the infection becomes worse and can develop into AIDS. HIV cannot be cured, but HIV medicines can keep the virus under control. HIV is a sexually transmitted infection (STI). A condom protects against infection with HIV.