هپاتیت B

عفونت کبد عامل ویروسی دارد. یکی از نشانه های آن پوست زرد است. واکسیناسیون می تواند از هپاتیت B جلوگیری کند. این عفونتی است که از طریق آمیزش جنسی قابل انتقال است. اکثر افراد بدون دارو درمان می شوند.

Hepatitis B

Infection of the liver caused by a virus. One of the symptoms is yellow skin. A vaccination can prevent hepatitis B. It is a sexually transmitted infection (STI). Most people are cured without medicines.