هپاتیت ب (B)

عفونت کبد با عامل ویروسی. یکی از نشانه های این بیماری، زردی پوست است. واکسیناسیون میتواند از هپاتیت ب جلوگیری کند. هپاتیت ب یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) است. اکثر افراد بدون دارو درمان میشوند.

Hepatitis B

Infection of the liver caused by a virus. One of the symptoms is yellow skin. A vaccination can prevent hepatitis B. It is a sexually transmitted infection (STI). Most people are cured without medicines.