تغذیه پستانی

زنان می توانند به جای شیشه شیر، از پستان خود به نوزادشان شیر دهند. شیر از طریق غده های پستان های زن تولید می شود. نوزاد با مکیدن نوک پستان مادر شیر می خورد.

Breast-feeding

A woman can breast-feed her baby with milk from her own breast, rather than from a bottle. The milk is produced by glands in the woman's breasts. The baby sucks the milk through the woman's nipple.