نوار بهداشتی

لایه (پد) کوچکی که زنان در مدت خونریزی ماهانه در لباس زیر خود قرار میدهند. نوار بهداشتی خون را جذب میکند. زیر نوار بهداشتی نوار چسبی است که به لباس زیر میچسبد تا از جای خود خارج نشود.

Sanitary towel

Small pad that women wear in their underpants during their menstrual period. The sanitary towel absorbs the blood. It has an adhesive patch on the underside to keep it in place.