بیضه

مرد دو بیضه دارد. بیضه ها سلول اسپرم تولید میکنند. بیضه ها در کیسه بیضه قرار دارند که زیر آلت جنسی مرد آویزان است.

Testicle

A man has 2 testicles. Testicles produce new sperm cells. They are located in the scrotum, which hangs under the penis.