انتخاب

انتخاب بهترین مورد از بین چندین گزینه. به عنوان مثال، مردم برای داشتن بچه نداشتن آن حق انتخاب دارند یا می توانند از روش های جلوگیری، روش دلخواه خود را انتخاب کنند.

Choice

Deciding which one is the best out of several options. For example: people have the choice to have children, or not to have them, or they can choose one method of contraception in preference to another.