انتخاب

تصمیم گیری در مورد آنکه کدام یکی از گزینه ها، بهترین است. به عنوان مثال: انسانها میتوانند انتخاب کنند که بچه دار بشوند یا نشوند یا آنکه میتوانند از بین روشهای مختلف جلوگیری از حاملگی، یک روش را انتخاب کنند.

Choice

Deciding which one is the best out of several options. For example: people have the choice to have children, or not to have them, or they can choose one method of contraception in preference to another.