عفونت

وقتی آلودگی وارد بدن میشود عفونت ایجاد میشود و به بدن آسیب میرساند. آلودگی ممکن است یک ویروس، انگل، قارچ یا باکتری باشد.

Infection

Infection occurs when a germ enters the body and causes damage. A germ can be a virus, parasite, fungus or bacterium.