ویروس پاپیلوم انسانی (HPV)

نوعی ویروس (پاپیلوم انسانی) است. برخی از انواع ویروس پاپیلوم انسانی باعث زگیل در اندامهای جنسی و انواع دیگری منجر به سرطان گردن رحم (در زن) یا سرطان بیضه (در مرد) میشود. دختران و پسران نوجوان میتوانند در سن نوجوانی و قبل از آنکه فعالیت جنسی شان شروع شود، علیه این ویروس واکسینه شوند تا از ابتلا به ویروس پاپیلوم انسانی پیشگیری شود. ویروس پاپیلوم انسانی یکی از عفوننتها و بیماریهای آمیزشی (STI) است.

HPV

A virus (human papillomavirus). Some types of HPV cause genital warts, others cause cervical cancer (in women) or testicular cancer (in men). Teenage girls and boys can be given a vaccine before they start to be sexually active to prevent infection with HPV later. HPV is a sexually transmitted infection (STI).