هورمون

موادی که توسط بدن تولید می شوند. هورمون ها در بارداری و آمیزش جنسی نقش مهمی دارند. هورمون ها همچنین روی ظاهر، رفتار و عواطف انسان تأثیر می گذارند.

Hormone

Substance produced by the body. Hormones are important for fertility and sexuality. Hormones also influence looks, behaviour, emotions, etc.