هورمون

ماده ای که توسط بدن تولید میشود. هورمونها در باروری و میل جنسی نقش مهمی دارند. هورمونها همچنین بر روی ظاهر، رفتار و عواطف و غیره تأثیر می گذارند.

Hormone

Substance produced by the body. Hormones are important for fertility and sexuality. Hormones also influence looks, behaviour, emotions, etc.