سکس داشتن

داشتن تماس سکسی با فردی، مثلاً بوسیدن، با زبان تحریک کردن یا آمیزش جنسی.

Having sex

To have sexual contact with someone. For example: kissing, licking or sexual intercourse.