سوزاک

عفونت مجرای ادرار (مرد) یا مهبل (زن). متداول ترین نشانه سوزاک، ترشح مایع سبز مایل به زرد از آلت جنسی مرد یا مهبل (واژن) زن است. سوزاک یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) است و عامل آن باکتریایی است. کاندوم در مقابل سوزاک محافظت می کند. سوزاک با آنتی بیوتیک قابل درمان است.

Gonorrhoea

Infection of the urethra (men), vagina (women) or rectum (men and women). The most common symptom of gonorrhoea is a yellowish green discharge from the penis or the vagina. Gonorrhoea is a sexually transmitted infection (STI) caused by bacteria. A condom protects against gonorrhoea. The doctor can check whether you have gonorrhoea by taking a swab from the vagina, urethra, penis or rectum. As rectal gonorrhoea often has no symptoms, a swab from the rectum after anal sex can also be sensible if no symptoms are present. Gonorrhoea can be cured with antibiotics.