بیهوشی کامل

 بیهوشی کامل عبارت است از بیهوشی تمام بدن. عضلات بدن منبسط گشته و شخص هنگام عمل جراحی درد را حس نمی کند. بیهوشی کامل مانند خواب عمیق می باشد. بیهوشی کامل توسط پزشک بیهوشی (زن / مرد) انجام می گیرد. پزشک بیهوشی در حال عمل مراقب خواب می باشد. پس از عمل جراحی،  بیهوشی خاتمه می یابد. بیماردوباره بیدار می شود.

General anaesthesia

A general anaesthesia is an anaesthetic for the whole body. The body relaxes and the person feels no pain when operated on. It's like a deep sleep. A general anaesthesia must be administered by an anaesthetist. The doctor supervises the patient during sleep. After the operation the anaesthesia will wear off. The patient wakes up again.