گال (جرب)

بیماری مسری پوستی که توسط جانوران ریز (هیره) منتقل میشود. گال یا جرب - بخصوص در ناحیه شکم و اندامهای جنسی -  باعث خارش شدید میشود گال با مالیدن پماد قابل درمان است.

Scabies

A contagious infection of the skin caused by very tiny animals (mites). Scabies causes a lot of itching, especially on the belly and in the area of the sexual organs. A cream can cure scabies.