جنین

تخمک بارور شده هنگام نمایش ویژگی های مهم جنین (پس از سه ماه از بارداری).

Foetus

The child growing inside the mother's belly from the ninth week after conception until birth. Before that, it is called the embryo.