جنین

نوزاد در حال رشد در شکم مادر از هفته نهم بعد از لقاح تا موقع زایمان. جنین قبل از آن رویان نام دارد.

Foetus

The child growing inside the mother's belly from the ninth week after conception until birth. Before that, it is called the embryo.