لوله های رحم

اندامی که به رحم متصل است. هر زنی دو لوله رحم (لوله فالوپ، لوله تخمدان) دارد که هر کدام در یک طرف رحم قرار دارد. یکی از دو لوله، بعد از تخمک گذاری، تخمک رسیده را به رحم حمل میکند.

Fallopian tube

Organ connected to the uterus. A woman has 2 fallopian tubes, 1 on each side of the uterus. After ovulation, 1 of the 2 fallopian tubes carries the ripe egg cell to the uterus.