نقاط حساس و شهوتزا

نقاط حساس بدن. تحریک این نقاط ممکن است باعث تحریک جنسی شما شود. نقاط حساس منحصراً شامل اندامهای جنسی و اطراف آن نیست، بلکه مثلاً گوش، نوک سینه، کف پا، دست، دهان و غیره نیز حساس میباشند. نقاط شهوتزا در هر فردی متفاوت است.

Erogenous zones

Sexually sensitive spots on the body. If these spots are stimulated, you can get sexually aroused. Not only the sexual organs and the area around them are sensitive, but also, for example, ears, nipples, soles of the foot, hands, mouth, etc. The erogenous zones are different for everyone.