اختلال نعوظ

وقتی مردی در طول مدت زمان طولانی هیچ وقت نعوظ نشود یا نتواند نعوظ خود را حفظ کند. برخی اوقات مرد نمی تواند به حالت نعوظ برسد که این امری عادی است. تنها زمانی می توان گفت که مردی دارای اختلال نعوظ است که در یک مدت طولانی نتواند به حالت نعوظ برسد.

Erectile dysfunction

A problem in which, during a long period of time, a man almost never gets an erection or cannot maintain an erection. It is normal that a man sometimes cannot get an erection. A man only has erectile dysfunction when this occurs often and during longer periods of time.