نعوظ

آلت تناسلی مرد در حالت سفت و سخت. مرد با تحریک جنسی یا به صورت خودبخود (مثلاً در حال احتلام) نعوظ می شود.

Erection

A man gets an erection when he is sexually aroused or spontaneously (for example during a wet dream). The penis becomes erect.