تبعیض

رفتار تبعیض آمیز با مردم، مثلاً چون دارای رنگ پوست، جنسیت یا گرایشات سکسی متفاوتی هستند یا مبتلا به HIV هستند. در بسیاری از کشورها، تبعیض ممنوعیت قانونی دارد.

Discrimination

Treating people differently, for example because they have another skin colour, sex or sexual orientation, or have HIV. Discrimination is forbidden by law in most countries.