فرج لیستی

نوعی سکس دهانی. هنگام فرج لیسی، فرد دیگری کلیتوریس، مهبل و لب های مهبل زن را با زبان و دهان تحریک می کند.

Cunnilingus

A kind of oral sex. When performing cunnilingus, another person stimulates a woman's clitoris, vagina and labia with the tongue and mouth.