گردن رحم

مجرای ورودی باریک در زیر رحم و بالای مهبل (واژن). گردن رحم در طول زایمان گشادتر می شود.

Cervix

Narrow entrance at the bottom of the uterus, at the top of the vagina. The cervix becomes broader during delivery.