چسب ضد حاملگی

وسیله ای برای جلوگیری از بارداری (یکی از روشهای جلوگیری از حاملگی). چسب نازکی است دارای هورمون که زن میتواند آنرا روی شکم، باسن یا بازوی خود بچسبانند.

Contraceptive patch

A way of preventing pregnancy (a method of contraception). Thin adhesive patch containing hormones which a woman can stick on her abdomen, buttocks or arm.