کلیتوریس

اندام بسیار حساسی که دقیقاً در بالای مهبل قرار دارد، جایی که لب های فرج به هم می رسند. وقتی کلیتوریس لمس و نوازش می شود، زن به ارگاسم می رسد.

Clitoris

Very sensitive organ just above the opening of the vagina, where the inner labia come together. When the clitoris is touched and caressed, a woman can have an orgasm.